Knihy - Emil Páleš

O autorovi: RNDr. Emil Páleš, CSc.

Vyštudoval kybernetiku a vyučoval počítačovú lingvistiku na Katedre umelej inteligencie Matematicko-fyzikálnej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. V rokoch 1989-1994 viedol výskumnú úlohu "Počítačový model slovenčiny" na Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied. Od roku 1994 založil a vedie nadáciu Sophia.  www.sophia.sk

Svojou prácou nadväzuje na sofiológiu Komenského, Solovjova a Štúrovcov - sofiológiu ako úsilie o syntézu troch oblastí poznania (kozmológie, antropológie a teológie) ako aj troch prameňov poznania (zjavenia, rozumu a zmyslovej skúsenosti). Z jeho pôvodného výskumu zásadný význam má objav synchrónneho a periodického účinkovania pravzorov v dejinách kultúry a v evolúcii prírody.

 

Angelologie dějin

Synchronicita a periodicita v dějinách 

Priekopnícka štúdia o rytmoch a paralelnom dianí v dejinách

Je známe, že javy s podobnou kultúrnou fyziognómiou sa odohrávali v dejinách nezriedka paralelne, súčasne vo vzdialených oblastiach, aj na oddelených kontinentoch, alebo sa vracali v pravidelných rytmoch niekoľkých storočí i tisícročí. Jedným z najznámejších takýchto javov je tzv. axiálna epocha – 6.-3. storočie pr. Kr., kedy sa naraz objavili zakladatelia veľkých nábožensko-filozofických systémov v Číne, Indii, Perzii, Izraeli aj v Grécku. Nevediac jeden o druhom vyučovali rovnaké hlavné myšlienky. Kniha zhŕňa a podrobne skúma viac ako sto takýchto synchrónnych a rytmických javov v dejinách, ktoré nemožno vysvetliť vzájomným stykom medzi kultúrami, ale nemožno ich pokladať ani za náhodu.

Slávny psychológ Carl Gustav Jung tušil, že v kolektívnom podvedomí ľudstva sa odohrávajú dlhodobé a zákonité posuny duševných dominánt (archetypov), ktoré sa prejavujú v „striedaní bohov“ – náboženských, etických a estetických ideálov. Táto skutočnosť je tu po prvýkrát rozpracovaná do celkom konkrétnej podoby. V posledných pätnástich tisícročiach známej histórie a prehistórie ľudstva sa dajú s prekvapujúcou presnosťou identifikovať pravidelnosti v striedaní archetypálnych inšpirácií, ktoré sa prejavovali v obsahu náboženských kultov, filozofických myšlienkových prúdov, v umeleckých štýloch a politických inštitúciách – utvárajúc tak dejinné obdobia ako renesancia, barok, osvietenstvo, romantizmus a podobne.

Najobdivuhodnejší je však fakt, že tieto rytmické zákonitosti nachádzame sformulované už v zabudnutom spise opáta Johanna Trithemia zo Sponheimu z roku 1508 „O siedmich archanjeloch“, ktorí sú duchovnými inteligenciami planét v slnečnej sústave, a ktorí sa striedajú ako vládnuci duchovia času; a v pättisíc rokov starej múdrosti babylonského kňazstva o cyklickom striedaní vekov.

Stará kresťanská aj predkresťanská náuka o hierarchiách anjelov, ktoré inšpirujúco zasahujú do diania v prírode a v dejinách, sa ukazuje ako čosi ďaleko viac, než len mýtus; má svoje racionálne jadro, ktoré musí byť nanovo poňaté v termínoch modernej psychológie a antropológie.

Druhé rozšířené vydání v češtině, 1. Díl , 480 plnobarevných stran formátu A4, v plátěné vazbě s laminovaným přebalem , 812 barevných ilustrací, 117 grafů a 28 tabulek. Vyd. Sophia, Bratislava, 2004.   www.sophia.sk                  Autor: Emil Páleš             Cena: 40 Eur

 

 

Sedem Archanjelov

V čase, keď sa aj vysokí cirkevní hodnostári prestávajú tajiť tým, že v anjelov už neveria, zažívame prekvapivý obrat: vedecké bádanie nás privádza k dôkazom, že stredoveká náuka o anjeloch mala predsa pravdu. Tvorivé osobnosti v dejinách čerpajú inšpiráciu z tajomných hlbín duše – a zachytávajú rovnaké estetické, filozofické, náboženské a štátnické impulzy v rovnakom čase po celej zemi. Bez ohľadu na to, či sú to ateisti, kresťania alebo indiáni, podávajú správu o rovnakých alebo podobných vnútorných zjaveniach. Tieto zjavenia zodpovedajú tradičným pravzorom, anjelom a božstvám, a v dejinách sa striedajú v cyklickom časovom poriadku, ktorý bol známy ešte stredovekým kresťanským a arabským učencom a pochádza z pokladu babylonskej chrámovej múdrosti. Záver bratislavského matematika a sofiológa RNDr. Emila Páleša, CSc. je jednoznačný: angelológia nebola špekuláciou! Vyplýva to z viac ako pätnásťročného komplexného výskumu vĺn tvorivosti v dejinách pomocou exaktných metód matematickej štatistiky. Odborní oponenti stratili reč a cirkev je v rozpakoch. Odveká múdrosť vzlietla z vlastného popola omladená a jasnejšia než kedykoľvek predtým.     

144 plnofarebných strán, formát 195 x 130 mm v plátenej väzbe s laminovaným prebalom, 96 farebných ilustrácií, 90 grafov. Vyd. Sophia, Bratislava, 2007.  Autor: Emil Páleš       Cena :      12 Eur

                                                                              

Obsah knihy

Veda znovuobjavuje anjelov: Obraz sveta ♦ Existujú anjeli? ♦ Sedem archanjelov a striedanie vekov ♦ Vlny tvorivosti – záhada antropológie ♦ Anjeli a evolúcia ♦ Na stope univerzálnemu zákonu ♦ Angelológia dejín

Gabriel : Archanjel Mesiaca ♦ Oživovateľka prírody ♦ Inšpirátorka detstva a baroka ♦ Najmalebnejší z anjelov♦ Nepoznaná vedcami a filozofmi ♦ Kráľovná nebies žije

Rafael: Archanjel Merkúra ♦ Patrón lekárov, botanikov a lingvistov ♦ Geologický vek Merkúra. Vznik gotiky♦ Inšpirátor racionalizmu a osvietenstva ♦ Vtipkár a ochranca mládeže

Anael: Pravzor lásky a krásy ♦ Duch puberty ♦ Múza krásnych umení. Duševná meď ♦ Milosrdní svätci ♦ Romantici, mystici a revolucionári ♦ Patrón alchymistov

Michael: Slnko pravdy ♦ Duch prvohôr ♦ Michaelské umenie ♦ Slnečné kulty ♦ Inšpirátor filozofie ♦ Dejiny demokracie ♦ Úloha súčasnosti

Samael: Bohovia vojny ♦ Geologický vek drakov ♦ Svetový požiar ♦ Rytmus bohyne Eris ♦ Dvadsiate storočie ♦ Nové rytierstvo

Zachariel: Boh nebeskej klenby ♦ Geologický vek Strelca ♦ Patrón Indoeurópanov ♦ Veľkí králi ♦ Renesančná estetika a myslenie ♦ Inšpirátor geometrie a zemepisu ♦ Duševná modrá päťdesiatnikov

Orifiel: Duševné olovo ♦ Geologický vek Kozorožca ♦ Patrón pustovníkov a cisárov ♦ Orifielská geometria: kruh ♦ Saturnské vedy ♦ Človek je kováčom vlastného šťastia

Záver: Angelológia je duchovná astronómia ♦ Hranica medzi metafyzikou a vedou ♦ Krivky tvorivosti

Chronogramy , Histogramy , Pramene